Missie en Visie

Het volwassenenonderwijs moet een breed opleidingsaanbod uitbouwen, gericht op volwassenen die deze opleidingen willen volgen in functie van de tewerkstelling, verdere opleiding, persoonlijke ontwikkeling of bredere maatschappelijke doelstellingen. Het volwassenenonderwijs moet daarbij specifiek aandacht hebben voor de individuele begeleiding van de cursisten, van bij de inschrijving tot aan het moment dat het studiebewijs wordt uitgereikt.

Belangrijk is dat het opleidingsaanbod afgestemd wordt op de noden in de samenleving. Hiervoor werkt het volwassenenonderwijs samen met andere aanbodsverstrekkers.

Het volwassenenonderwijs heeft drie typische kenmerken.

De opleidingen zijn gekwalificeerd. Dit wil zeggen dat een opleiding altijd duidelijke doelstellingen en leerdoelen bevat waaraan de cursist werkt binnen een bepaalde tijd. Het al dan niet behalen van die leerdoelen wordt geëvalueerd en leidt mogelijk tot een studiebewijs. Dat studiebewijs heeft een waarde op de arbeidsmarkt of in de samenleving in het algemeen.

Het volwassenenonderwijs is ook breed algemeen vormend. Er wordt aandacht besteed aan bredere competenties zoals bijvoorbeeld “leren leren”.

Ten slotte hebben de opleidingen in het volwassenenonderwijs een tweedekansfunctie. Volwassenen die ooit hun schoolloopbaan niet hebben kunnen voleindigen of die zich willen omscholen in hun verdere leven kunnen dat in het volwassenenonderwijs.